Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


O czym możesz się dowiedzieć na szkoleniach?

Szkolenia obejmują  3 bloki tematyczne, z których każdy omawiany jest w trakcie jednego dnia. Wprowadzeniem do szkoleń jest analiza znaczenia społeczno-gospodarczego inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.    

Blok 1: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.

 • Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 1. ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniami do niej,
 2. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 3. kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Możliwe ryzyka i rekomendowany sposób postępowania dla inwestycji w regionalne sieci szerokopasmowe i inne inwestycje telekomunikacyjne.
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie.
 • Wpływ ustalanych przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych, w kontekście szans rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie się z tym wiążą.
 • Obowiązek lokalizacji kanałów technologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ze szczegółowym omówieniem możliwości uzyskania zwolnienia z tego obowiązku wraz z omówieniem procedury, treści wniosku oraz załączników do niego.
 • Koszty budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych.
 • Warunki udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 • Nowe obowiązki dla zarządców dróg publicznych, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz aktów wykonawczych do niej.

Blok 2: Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT).

 • Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji Megaustawy.
 • Modelowe rozwiązania i rekomendacje dotyczące koordynacji robót budowlanych.
 • Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Punktu informacyjnego ds. telekomunikacji oraz nowych obowiązków dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Kwestie dostępu do infrastruktury technicznej wynikające z przepisów Megaustawy.

Blok 3: Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych.

 • Procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury mobilnej, pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji:
  1. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwzględnienie przepisów ustawy Prawo budowlane, decyzji środowiskowej.
 • Pozwolenia na budowe i zgłoszenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki inwestycyjnej.
 • Obowiązki i procedury  związane z zachowaniem wymogów przepisów szerokorozumianego prawa dotyczącego ochrony środowiska, w tym obszarów Natura 2000, w toku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z uwzględnieniem kwestii problematycznych dotyczących technologii bezprzewodowych, w tym lokalizacji stacji bazowych.
 • Przegląd dostępnych badań dotyczących wpływu pól elektromagnetyczych na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Postępowanie środowiskowe dla sieci mobilnych:
  1. Jak czytać przedłożone przez wnioskodawce dokumenty (w szczególności zgłoszeń instalacji emitujących PEM oraz sprawozdanie z wykonanych pomiarów)?
  2. Kiedy organ może zgłosić sprzeciw i czym może być podyktowany?
 • Obowiązkowe elementy zgłoszenia instalacji emitujących PEM oraz sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów PEM.
 • Przedstawienie wyników pomiarów PEM w środowisku wykonanych przez Instytut Łączności - Państwo Instytut Badawczy.
 • Różnica pomiędzy pomiarami szerokopasmowymi a selektywami.
 • Budowa sieci 5G - architektura sieci oraz miejsca budowania nadajników.

 

Zapraszamy do zapisów na dostępne terminy szkoleń.

« powrót