Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

ORGANIZATOR AKADEMII

Audytel S.A.
ul. ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
(Stratos Office Center)

+48 22 537 5058

+48 22 537 5051

NIP 779-21-69-697
REGON 634288697

Kapitał zakładowy 500 112 zł (w całości opłacony) KRS 000030939, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Wysyłam formularz...
Wypełnij wymagane pola!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE LUB NA PODSTAWIE ZGODY

przetwarzanie w związku z:

1) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa);

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA             

Administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  – jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 i odpowiada za zarządzanie programem i jego prawidłową realizację, w tym za podział zadań pomiędzy instytucje zaangażowane we wdrażanie programu oraz cele realizowanych zadań.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA            

Z administratorem – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@mfipr.gov.p lub pisemnie na adres siedziby administratora: 00–926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1) zapisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia organizowanego przez Audytel S.A. i udziału w szkoleniu;

2) udostępnienia materiałów dydaktycznych ze szkolenia poprzez ich wysłanie na Pani/Pana adres e-mail;

3) rozliczenia finansowego i kontroli projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap III”.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych:

  • w celu określonym w pkt 1) oraz w pkt 2) jest udzielona zgoda, to jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO*;
  • w celu określonym w pkt 2) jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    

Dane będą przetwarzane do dnia ostatecznego zakończenia rozliczenia finansowego i kontroli projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap III” lub do momentu wycofania zgody.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA  

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH              

Przysługują Pani/Panu prawo do:

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

c) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

d) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO       

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH    

Pani/Pana dane są niezbędne do wpisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia, uczestniczenia w szkoleniu i przekazania Pani/Panu materiałów dydaktycznych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia przez Panią/Pana w szkoleniu oraz niemożliwością przesłania materiałów dydaktycznych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), RODO.