Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

ORGANIZATOR AKADEMII

Audytel S.A.
ul. ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
(Stratos Office Center)

+48 22 537 5057

+48 22 537 5051

NIP 779-21-69-697
REGON 634288697

Kapitał zakładowy 500 112 zł (w całości opłacony) KRS 000030939, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

replica watches www.topreplicaswatch.com

Wysyłam formularz...
Wypełnij wymagane pola!

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.akademiaszerokopasmowa.pl jest Minister Cyfryzacji z siedzibą przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w imieniu Ministra Cyfryzacji przez podwykonawcę Ministra Cyfryzacji w zakresie realizacji szkoleń czyli przez spółkę Audytel S.A. z siedzibą przy ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000309391, posiadającą numer NIP 7792169697, REGON 63428869700000, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz reprezentowana instytucja.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celach określonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, tj. w celu:

  1. rejestracji i założenia konta użytkownika na stronie internetowej akademiaszerokopasmowa.pl,
  2. rejestracji na szkolenie,
  3. skorzystania z formularza kontaktowego.

Poprzez rejestrację i założenie konta, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji w serwisie, a ich niepodanie uniemożliwi rejestrację i wzięcie udziału w szkoleniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap II”, zamknięcia projektu i jego kontroli przez okres trwałości projektu.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email: iod@mc.gov.pl