Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Rejestracja

Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, nr KRS 0000309391, NIP 7792169697, REGON 63428869700000

Projekt Ministra Cyfryzacji pn. „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap III” ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014­- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 „Pomoc techniczna” Działanie nr 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC” Poddziałanie nr 4.1.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” realizowany na podstawie umowy nr 1737/DT/22 przez Audytel S.A.

w celu zapisania mnie na listę uczestników szkolenia pn. „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap III” i udziału w szkoleniu oraz udostępnienia mi materiałów dydaktycznych, dotyczących tego szkolenia przez Audytel S.A.

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez przekazanie stosownego oświadczenia na adres administratora danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE LUB NA PODSTAWIE ZGODY

przetwarzanie w związku z:

1) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa);

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA             

Administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  – jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 i odpowiada za zarządzanie programem i jego prawidłową realizację, w tym za podział zadań pomiędzy instytucje zaangażowane we wdrażanie programu oraz cele realizowanych zadań.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA            

Z administratorem – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@mfipr.gov.p lub pisemnie na adres siedziby administratora: 00–926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1) zapisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia organizowanego przez Audytel S.A. i udziału w szkoleniu;

2) udostępnienia materiałów dydaktycznych ze szkolenia poprzez ich wysłanie na Pani/Pana adres e-mail;

3) rozliczenia finansowego i kontroli projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap III”.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych:

w celu określonym w pkt 1) oraz w pkt 2) jest udzielona zgoda, to jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO*;
w celu określonym w pkt 2) jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    

Dane będą przetwarzane do dnia ostatecznego zakończenia rozliczenia finansowego i kontroli projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap III” lub do momentu wycofania zgody.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA  

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH              

Przysługują Pani/Panu prawo do:

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

c) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

d) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO       

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH    

Pani/Pana dane są niezbędne do wpisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia, uczestniczenia w szkoleniu i przekazania Pani/Panu materiałów dydaktycznych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia przez Panią/Pana w szkoleniu oraz niemożliwością przesłania materiałów dydaktycznych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), RODO.

...
Proszę wypełnić wszystkie pola