Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Nagranie szkolenia Nowe Regulacje dla Inwestycji Szerokopasmowych

Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z m.in. z istotnymi zmianami wprowadzonymi  projektowanym Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz z najważniejszymi zmianami w procesie inwestycyjnym w telekomunikacji. Poznali źródła informacji o infrastrukturze szerokopasmowej, kanały technologiczne, zasady lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych, zasady dostępu do infrastruktury technicznej i nieruchomości w celu lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Program warsztatów miał na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań publicznych towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe. Materiały szkoleniowe dostępne są tutaj.

Szkolenie poprowadzili mec. Bartłomiej Naróg oraz Piotr Zychowicz.

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

« powrót